line decor

 
 
 
 

.

FICPM

Activitats

Centre de Preparació per al Matrimoni


Denominació del Moviment

El Centre de Preparació per al Matrimoni, cone­gut per les sigles C.P.M., és un Centre de Pastoral Prematrimonial, organitzat a nivell local parroquial o arxiprestal i que es federa amb altres Centres CPM que treballen amb la mateixa missió i objectius i, conseqüentment, amb la mateixa metodologia. Per tot això es pot considerar també com un Moviment que, a més, es realitza en els àmbits diocesans, estatals i internacionals.

 

Missió i objectiu del Moviment

El CPM té la missió d’acompanyar les parelles en el creixement del seu amor i de la seva fe, amb vistes a la vivència ade­qua­da del sagrament del matrimoni i a la constitució d’un matrimoni i una família que tendeixin a la realització de l’esperit evangèlic. Aquesta missió és entesa en el conjunt de la missió de l’Església en el món d’avui.
L’objectiu general dels diàlegs del CPM és que tots els seus par­ticipants, parelles de promesos, matrimonis acollidors i consiliaris, creixin en la seva fe i en el seu amor, com a persones i com a parelles. Aquest objectiu es centra en la preparació última dels que es casen per l’Església, uns mesos abans del casament. I, a més, aquest objectiu agafa també la continuïtat d’aquest acompanyament de les parelles en la seva vida de matrimoni.
La primera aprovació del CPM a Espanya fou donada a Barcelona, el 10 de maig de 1974 pel Cardenal Narcís Jubany. La Federació Espanyola de Centres de Preparació al Matrimoni fou aprovada amb els seus Estatuts el 20 de desembre de 1975. Actualment està formalitzada l’aprovació civil de la Federació Catalana i de la Espanyola.
El CPM s’organitza com una Federació de Centres, tant a nivell diocesà com a nivell estatal i inter­nacional. En aquests tres àmbits l’organització corre a càrrec d’un equip coordinador, escollit segons els Estatuts corresponents. La Santa Seu aprova la Federació Internacional del CPM com a Institució de l’Església.

 

3.    Metodologia

L’objectiu del CPM canalitza el seu mètode de treball en el diàleg entre els promesos, els casats animadors del grup i el consiliari.
La temàtica d’aquest diàleg comprèn els aspectes fonamentals de la vida matrimonial i familiar, que es tracten al voltant de set temes fonamentals: psicologia de la parella, amor, sexualitat, fills, dimensió social del matrimoni i la família, fe i sagrament del matrimoni. Segons el nombre de sessions, els temes es poden agrupar de formes diverses. Les sessions van acompanyades d’uns qüestionaris, inspirats pel llibre del CPM , “Fent ca­mí amb les parelles”.
En aquest llibre s’ofereixen també tècniques que poden ajudar al desenvolupament dels cursets i diàlegs.
Segons les possibilitats de cada Centre concret que treballa a nivell parroquial, arxiprestal o diocesà, els cursets tenen una diversa duració que pot anar des del cap de setmana a les set sessions. Els cursets poden tenir, a més, una sessió introductòria complementària que també es pot fer en l’acolliment dels promesos en el despatx parroquial. Com ajuda, s’ha editat un tríptic de presentació del curset i de la seva metodologia de diàleg.
Els coordinadors diocesans organitzen sessions obertes de for­mació – normalment dues a l’any - per als matrimonis acollidors i animadors dels grups. A més, cada curs s’organitza una Assemblea diocesana amb una xerrada de formació i amb espais per comunicació i intercanvi d’experiències dels diferents grups. També a nivell estatal i internacional s’organitzen cada any Assemblees o Jornades obertes per a la formació i intercanvi en el camp de la pastoral prematrimonial.

 

4.         Àmbit geogràfic en el que actua

El CPM actua en l’àmbit de l’Arxidiòcesi de Barcelona, a través dels equips parroquials o arxiprestals, formats per un grup de matrimonis i un consiliari. L’arxidiòcesi té un equip de coor­dinació for­mat per un ma­tri­mo­ni responsable i un con­si­lia­ri, i uns matrimonis representants de les diò­ce­sis de Barcelona, Terrassa i Sant Feliu de Llo­bre­gat. El matrimoni i con­siliari res­pon­sables dio­ce­sans són també membres de l’equip coor­di­na­dor del CPM estatal d’Espanya.

 

On es pot trobar informació

www.prematrimonialcpm.org

És una pàgina web que informa del CPM de Bar­ce­lo­na i de tota Espa­nya.

 

Secretaria del CPM a Barcelona: Parròquia Verge de la Pau.
Plaça de Ferran Casablancas 4-6.
08022 BARCELONA

Secretària: Roser Ynglès: tel. 93. 417.27.94

Horari de Secretaria: dilluns, dimarts i dijous de 17 a 21 h.


Altres adreces de contacte:

Responsables diocesans:
Josep Mª Borràs i Montserrat Viñas (93.211.19.64)
Consiliari diocesà: Gaspar Mora.
Coordinador de la web CPM:

tornar